Winka BV
Gagelboslaan 1A
4623AA Bergen op Zoom
info@winka.nl
0164-783 083
Openingstijden.
Maandag – Vrijdag: 09:00 / 18:00
Zaterdag: 12:00 / 16:00

Algemene voorwaarden

versie 06-2021.

Winka B.V.
Gagelboslaan 1A-1
4623AA Bergen op Zoom
Kamer van koophandel nr. 84029048


1. ALGEMEEN

 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.
  Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Winka overeengekomen te worden.
 2. Onder “de wederpartij” of “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die een of meer offertes heeft opgevraagd, dan wel informatie opgevraagd heeft, dan wel iedere (rechts)persoon die met Winka een overeenkomst heeft afgesloten en ook indien dit via diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen gebeurde.
 3. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

2. AANBIEDINGEN

 1. Alle door Winka gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde Winka eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan Winka worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
 3. Indien de wederpartij geen gebruik wenst te maken van de diensten van Winka, is zij gerechtigd de aan de aanbieding verbonden kosten welke specifiek voor de wederpartij werden gemaakt in rekening te brengen.
 4. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Winka niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door Winka zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen na ontvangst van de betreffende order aan de wederpartij ter kennis gebracht.
 5. Winka behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

3. OVEREENKOMST

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Winka eerst dàn tot stand nadat Winka de door de wederpartij voor akkoord ondertekende offerte retour ontvangen heeft, tenzij Winka de opdracht schriftelijk bevestigt, in welk geval de overeenkomst tot stand komt indien en op het moment dat Winka deze bevestigt. Deze opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft. Indien de wederpartij wijzigingen of aanpassingen aanbrengt op de offerte, dan is Winka hieraan niet gebonden tenzij zij schriftelijk aangeeft dat zij akkoord is met de wijzigingen of aanpassingen op de offerte.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden Winka slechts indien deze door Winka schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame van de wederpartij binnen 3 werkdagen na dagtekening van de factuur.
 4. Winka is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-, als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 5. Winka is bevoegd om -indien zij dit noodzakelijk, dan wel wenselijk achten- voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
 6. De wederpartij is gehouden Winka tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.
 7. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen en andere bescheiden maken deel uit van de overeenkomst indien en voor zover in de overeenkomst daarnaar is verwezen.

4. LEVERING (Producten)

 1. Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van Winka, tenzij anders overeengekomen is. De levering geschiedt aan huis/bedrijf van de wederpartij, tenzij anders overeengekomen. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door Winka met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
 2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte aangeboden wordt aan de wederpartij op de afgesproken dag (en eventueel tijdstip) bij het huis/bedrijf van de wederpartij.
 3. De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 3 werkdagen na de levering, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Winka dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
 4. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke zichtbaar zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd of te hebben aanvaard. Alsdan worden reclames van de wederpartij dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
 5. Winka is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren.
 6. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij ter beschikking opgeslagen, zulks volledig voor rekening en risico van de wederpartij.

5. ANNULERING (Producten)

Indien de wederpartij, nadat door hem opdracht tot levering is gegeven en hij deze algemene voorwaarden heeft geaccepteerd, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de reeds door Winka bij derden ingekochte of al door Winka gereed gemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

6. TRANSPORT/RISICO

 1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan Winka is verstrekt, door Winka als goed huisvader/koopman bepaald. Het risico van het gekochte gaat over op de wederpartij vanaf het moment van levering of het ter levering aanbieden aan de wederpartij.
 2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten en het risico daarvan te zullen dragen.
 3. Winka is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer Winka een dergelijke vergoeding in rekening brengt, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

7. BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VAN AANNEMING VAN WERK

I (OP)LEVERING

 1. De in de aanbiedingen, bevestigingen en overeenkomsten genoemde (op)leveringstermijnen worden naar beste kunnen opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zij zijn niet bindend, tenzij zulks schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. Indien Winka een indicatie van de levertijd aan de wederpartij geeft, vangt deze termijn eerst aan na ontvangst van de eventueel overeengekomen vooruitbetalingen en/of alle door de wederpartij te verstrekken gegevens, documenten, materialen e.d.
 3. Overschrijding van deze termijnen door welke oorzaak ook zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enig andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
 4. Bij excessieve overschrijding van de (op)leveringstijd, zulks evenwel ter beoordeling van Winka, zal Winka in nader overleg met de wederpartij treden.
 5. In geval van aanneming van werk wordt het werk als opgeleverd beschouwd:
  a. wanneer Winka aan de wederpartij schriftelijk dan wel mondeling kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en de wederpartij het werk heeft goedgekeurd, al dan niet vastgelegd in een opleveringsrapport.
  b. Na verloop van 8 kalenderdagen nadat Winka aan de wederpartij heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de wederpartij heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen.
  c. Bij ingebruikneming van het werk door de wederpartij, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
 6. Kleine gebreken zullen door Winka zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de wederpartij opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is Winka slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die binnen 3 kalenderdagen na de oplevering schriftelijk ter kennis van Winka zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van Winka, tenzij de oorzaak van de gebreken aan de wederpartij valt toe te rekenen, in welk geval de kosten voor rekening van de wederpartij zijn.
 7. Normale afwijkingen van een representatief monster van een natuurproduct geven de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren, op te schorten of enige vergoeding te verlangen.
 8. De uit het werk komende bouwstoffen en materialen, waarvan de wederpartij heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouwstoffen en materialen worden door Winka afgevoerd.

II ASBESTHOUDENDE MATERIALEN

 1. Indien voor en/of tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat asbesthoudende materialen in het pand/ruimte van de wederpartij gebruikt zijn en deze materialen afgevoerd dienen te worden, geldt het volgende:
  a. er wordt voor rekening en risico van de wederpartij – een bevoegde derde ingeschakeld, die het asbest rechtsgeldig zal verwijderen, vervoeren en afvoeren. Er wordt alsdan uitsluitend gewerkt volgens de door de overheid en/of de door of namens de overheid aangewezen instellingen opgestelde reglementen;
  b. de meerkosten als gevolg van het verwijderen van niet in de opdracht vermelde asbesthoudende materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever;
  c. eventuele vertraging in de oplevering van het werk van Winka komt geheel voor rekening en risico van de wederpartij en geeft geen enkel recht tot ontbinding van de overeenkomst;
  d. Winka wijst alle aansprakelijkheid af voor gezondheidsproblemen van personen die zonder toestemming van Winka de betreffende ruimte(n) betreden voordat die ruimte(n) asbestvrij is/zijn verklaard, dan wel de hoeveelheid onder de door de overheid of aangewezen instellingen voorgeschreven norm ligt;
  e. Winka kan zondermeer afzien van de opdracht als geen medewerking van de wederpartij wordt verleend aan te treffen maatregelen als genoemd onder punt A.
  f. Indien de opdracht/het werk van Winka tevens met zich meebrengt dat er sloopwerkzaamheden verricht dienen te worden, zal Winka deze uitsluitend voor rekening en risico van de wederpartij uitvoeren.

III MEER- EN MINDERWERK

 1. 1. De wederpartij heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen.
  Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de wederpartij op de uitvoering, respectievelijk van Winka op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.
 2. Winka heeft het recht de kosten aan de wederpartij in rekening te brengen, ontstaan uit de volgende oorzaken:
  a. wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Winka dienen te worden gewijzigd of niet normaal en zonder onderbreking binnen normale werktijden kunnen geschieden;
  b. wanneer overheidsvoorschriften, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan Winka niet bekend waren of bekend konden zijn, van kracht worden.
 3. Indien bij de eindafrekening blijkt, dat het totaal van de in dit artikel genoemde posten een vermindering van onze aannemingssom ten gevolge heeft, heeft Winka recht op een bedrag gelijk aan 15% van deze vermindering.
 4. Indien wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege hogere eisen aan het werk stellen dan in de overeenkomst is bepaald, zullen wijzigingen van het werk welke nodig zijn om aan die eisen te voldoen, worden verrekend als meerwerk.

IV VERPLICHTINGEN VAN WEDERPARTIJ INZAKE AANNEMING

 1. De wederpartij neemt op zich ervoor te zorgen dat Winka tijdig en kosteloos kan beschikken:
  a. over de vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen, die voor de opzet van het werk volgens het bestek vereist zijn;
  b. over het gebouw, terrein of het water, waaraan of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
  c. over eventuele detailtekeningen waarin opgenomen niet-zichtbare kabels, leidingen en andere relevante gegevens;
  d. over de verstrekkingen, die de wederpartij ingevolge de overeenkomst doet;
  e. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, afvoer en beveiligde droge opslag van bouwstoffen, materialen en werktuigen;
  f. over voldoende parkeerruimte in de directe nabijheid van het werk;
  g. over aansluitmogelijkheden en benodigde energie voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water, etc.
 2. De wederpartij garandeert dat bij voortduring alle wettelijke vereisten m.b.t. veiligheid en arbeidsomstandigheden door hem in acht worden genomen.
 3. De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijze, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
  De wederpartij is gehouden Winka voorafgaande aan de uitvoering van de werkzaamheden ruim voldoende te informeren over de plaatselijke situatie, waaronder het feit of de spouwmuur al dan niet volledig opgetrokken is dan wel binnenmuren (gedeeltelijk) ontbreken, of er eventuele leidingen en afvoeren zijn in en/of rond de spouwmuur, alsmede waar openingen c.q. kieren in de binnen gevels en andere afwijkingen in de spouwmuur zijn. De wederpartij is gehouden de openingen en kieren deugdelijk af te dichten voorafgaande aan de werkzaamheden van Winka.
 4. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen die de wederpartij ter beschikking heeft gesteld gebrekkig zijn, is de wederpartij aansprakelijk voorde daardoor veroorzaakte schade.
 5. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat de uit te voeren werkzaamheden en afleveringen die niet tot Winka werk behoren zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van Winka daarvan geen vertraging ondervindt, bij gebreke waarvan vertragingskosten worden berekend.

V OPSCHORTING, SCHORSING EN BEËINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT

 1. Winka is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
  a. de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
  b. na het sluiten van de overeenkomst Winka ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen.
  c. de wederpartij bij het aangaan van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  d. indien door vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van Winka kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Winka gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
 3. Indien de schorsing langer duurt dan 14 dagen, zijn de kosten voor het uitgevoerde werk onverkort verschuldigd, tenzij partijen gezamenlijk anders overeen komen.
 4. Indien de schorsing langer duurt dan 28 dagen is Winka gerechtigd de overeenkomst met betrekking tot dit werk met onmiddellijke ingang te ontbinden, zulks onder gehoudenheid van de wederpartij tot betaling van verschuldigde vervallen termijnen alsmede vergoeding van alle uit de annulering voor Winka voortvloeiende kosten en schade, waaronder begrepen een vergoeding van winstderving gesteld op 10% van de aanneemsom verminderd met door Winka niet gemaakte kosten.
 5. indien de wederpartij na voltooiing van de werkzaamheden c.q. uitvoering van de overeenkomst meent, dat Winka niet volledig aan de verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, is de wederpartij gerechtigd betaling van het door de wederpartij verschuldigde slechts voor dat deel van de verplichtingen uit de overeenkomst, waaraan Winka volgens de wederpartij niet of niet volledig heeft voldaan, daaronder begrepen door de wederpartij gepretendeerde schade, op te schorten.

VI LEVERING VAN EIGEN MATERIALEN E.D.

In geval van levering van materialen e.d. door de wederpartij, wordt door Winka uitsluitend het arbeidsloon met betrekking tot de afgesproken werkzaamheden in rekening gebracht bij de wederpartij. De wederpartij is alsdan het arbeidsloon aan Winka verschuldigd, vermeerderd met btw.

VII VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE VERKOOP VAN OBJECTEN

Zodra de wederpartij de intentie verkrijgt tot verkoop van het object, waarin of waaraan door Winka werkzaamheden dienen te worden verricht, dan wel indien beslag gelegd wordt op de vermogensbestanddelen van de wederpartij, de wederpartij opgeroepen wordt om te worden gehoord over een verzoek tot faillietverklaring, surseance verleend wordt, dan wel onder curatele gesteld wordt, is de wederpartij verplicht Winka hiervan onverwijld in kennis te stellen. Gelijke verplichting geldt in geval van verkoop van het object, na gereed koming der werkzaamheden in het geval geen volledige betaling ter zake heeft plaats gevonden.

VIII FACTURERING

 1. Facturering vindt in beginsel plaats na oplevering van het werk c.q. levering van de producten, onverminderd het recht van Winka een gedeelte van het werk of de geleverde producten te factureren aan de wederpartij. Winka heeft bovendien het recht vooruitbetalingen te verlangen.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt meerwerk binnen de periode van oplevering als bovenvermeld mee gefactureerd. Verrekening van minderwerk geschiedt bij de eindfacturering.

8. PRIJZEN

 1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
  – gebaseerd op levering af Winka bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,
  – exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
  – vermeld in Nederlandse valuta; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
 2. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is Winka gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

9. OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
 2. Indien naar het oordeel van Winka de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Winka het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 3. Is naar het oordeel van Winka de overmachtssituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 4. Winka is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
 5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

10. INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle auteursrechten en alle tekeningen, mallen, litho’s, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke, door of namens Winka bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijven eigendom van Winka, evenals het recht om daarvan gebruik te maken.
 2. De wederpartij garandeert Winka te allen tijde dat het gebruik van door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, Winka niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Verder vrijwaart zij Winka volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens Winka geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van deze garantie.

11. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Winka sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet geregeld is.
 2. De aansprakelijkheid van Winka zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
 3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Winka niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
 4. In ieder geval is Winka niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
 5. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij, is Winka gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstellings- en/of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.
 6. Na verloop van 30 dagen na de oplevering van het werk, is Winka niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.
 7. De rechtsvordering inzake een verborgen gebrek kan na verloop van 3 jaar, te rekenen vanaf het moment van oplevering niet meer worden ingesteld door de wederpartij dan wel door diens rechtverkrijgenden.
 8. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt indien en voor zover onze aansprakelijkheids- assuradeur geen dekking verleent ter zake van schade toegebracht aan de wederpartij en/of derden.

12. RECLAMES

 1. Eventuele reclames worden door Winka slechts in behandeling genomen indien zij Winka – rechtstreeks – binnen 3 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
 2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 7 dagen na de factuurdatum.
 3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Winka in behandeling genomen.
 4. Indien de reclame door Winka gegrond wordt bevonden, is Winka uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
 5. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

13. GARANTIE

 1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verleent Winka garantie op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen, indien, zolang en voor zover deze derde-leverancier hierop garantie aan Winka verleent.
 2. De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.
 3. De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.
 4. Vervangt Winka ter voldoening aan onze garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen eigendom van Winka en zij is gerechtigd deze onderdelen weg te nemen.
 5. Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is Winka niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt.

14. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Geleverde goederen blijven eigendom van Winka, tot het moment waarop al de facturen van Winka krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald.
  Ingeval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, is Winka gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten het recht van Winka op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van Winka op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
 2. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
 3. Tot zekerheid voor correcte betaling van al de vorderingen van Winka, uit welken hoofde dan ook, verkrijgt Winka bovendien bezitloos pandrecht – door het ontstaan der vordering – op al die goederen waarin de door Winka geleverde stoffen zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken.
  De door wederpartij getekende opdracht of de schriftelijke acceptatie van Winka gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

15. BETALING

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)Ievering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door Winka aangewezen bankrekening binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De op de bankafschriften van Winka aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betaaldatum aangemerkt.
 2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Winka gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 3. Ingeval de wederpartij:
  a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,
  b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
  c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
  d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
  e. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf,
  f. Winka kenbaar maakt tot verkoop over te willen gaan van het object waarin of waaraan Winka haar werkzaamheden verricht of moet verrichten,
  heeft Winka het recht door het enkel plaatsvinden van een der opgemelde omstandigheden, hetzij de overeenkomst te ontbinden zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, welk bedrag verschuldigd is door de wederpartij op grond van de door Winka verleende diensten en/of geleverde producten alles onverminderd het recht van Winka op vergoeding van kosten, schaden en interesten.
 4. Ingevolge het bepaalde in lid 1 kunnen partijen – al dan niet voor een deel in combinatie met een betaling van een deelbedrag ineens – een koop op afbetaling met elkaar afspreken, met dien verstande dat alsdan betaling zal plaatsvinden in een nader te bepalen aantal gelijke termijnen, welke via automatische incasso geïnd zullen worden door Winka, tenzij anders overeengekomen. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel, alsmede het bepaalde in het artikel “rente en kosten” zijn alsdan van overeenkomstige toepassing.

16. RENTE EN KOSTEN

 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt welke het liquidatietarief te boven gaan.
  De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

17. TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18. GESCHILLEN

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied de vestigingsplaats van Winka is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
 2. Winka is niettemin gerechtigd het geschil – in plaats van de procedure bij de Rechtbank – door arbitrage te laten beslechten, in welk geval zij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zal stellen. Indien de wederpartij een consument is, heeft deze gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.
 3. Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zal één scheidslied rechtspreken naar billijkheid. Benoeming van het scheidslied geschiedt aldus gezamenlijk. Indien partijen niet tot overeenstemming komen over deze benoeming, kan één der partijen zich tot de voorzitter van de Kamer van Koophandel wenden en een scheidslied laten benoemen. De kosten van de arbitrage komen ten laste van partijen zodanig als de arbitragecommissie zal bepalen. Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Deze website maakt gebruik van cookies om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.